Algemene voorwaarden

1. Door het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht, aanvaardt onze klant uitdrukkelijk de hierna bedongen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met en door ons aangegaan. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits uitdrukkelijke geschriften desbetreffend van onzentwege. Feitelijke afwijkende gedragingen rechtigen, zelfs bij herhaling, de klant niet zich daarop te beroepen en zijn in zijnen hoofde geen verworven recht. Afwijkende bedingen op de bestelbons van onze klanten worden uitdrukkelijk als niet geldend erkend. Zij erkennen a contrario onderhavige voorwaarden als de regels die het contract tussen onszelf en de klant regeren.

2. Aanduidingen of prijzen in catalogi, folders, tarieven, enz. dienen als inlichtingen te worden beschouwd. De prijzen die worden aangerekend zijn steeds de prijzen van de dag.

3. Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is Symo n.v. toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking en dit zowel van de professionele apparaten die het voorwerp

uitmaken van deze factuur wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden. Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kan Symo n.v. de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.

4. Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij niet-afhaling zijn wij gerechtigd de koop-verkoop geheel of gedeeltelijk en zonder inmorastelling ontbonden te verklaren ten nadele van de koper, die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van 30% van de kostprijs van de goederen, inclusief BTW, of anders de koper tot aanvaarding van de levering te dwingen.

5. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op schadevergoedingen en intresten.

6. Goederen worden geacht steeds verkocht te zijn, afgeleverd en aanvaard in onze maatschappelijke zetel. Ze reizen dienvolgens steeds op kosten en op risico van de klant, onafgezien de zending franco, fob of cif gebeurt.

7. Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting verstrekt aan de klant. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot ontbinding van de koop-verkoop ten onze nadele, noch tot schadevergoeding. In geval van overmacht zijn wij ontlast van onze verplichting tot leveren, zonder schadevergoeding.

8. Voor bestellingen en leveringen beneden de 124 Eur. exclusief BTW, zijn wij gerechtigd voor administratiekosten een forfaitair bedrag van 13 Eur, exclusief BTW, in rekening te brengen, benevens eventuele portkosten.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

10. Ingeval de klant de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

11. Alle klachten omtrent de non-conformiteit van leveringen en facturen dienen ons te bereiken binnen de acht dagen, te rekenen vanaf de levering/verzending van de factuur. Klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de aflevering/aanvaarding te worden geformuleerd. Elke klacht buiten deze termijnen gesteld is onontvankelijk. Alle klachten dienen te worden geformuleerd in een aangetekend schrijven. Gegrond bevonden klachten verplichten ons tot vervanging van de niet-conforme goederen, zonder dat de klant recht heeft op enige welkdanige schadevergoeding. De verwerking of verkoop van goederen impliceert dat de klant geacht wordt de goederen te hebben aanvaard, zelfs voor verborgen gebreken. Klachten wegens niet-conformiteit na verwerking of verkoop zijn dienvolgens niet ontvankelijk.

12. De betaling van de facturen dient op de overeengekomen vervaldag op onze zetel te geschieden. Indien er geen vervaldag werd gestipuleerd, zijn onze facturen contant betaalbaar binnen de 8 dagen. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten en vertegenwoordigers geen betalingen ontvangen. Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een nalatigheidsintrest verschuldigd ten belope van 12% op jaarbasis op de hoofdsom inclusief BTW, steeds vanaf de factuurdatum.

13. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

14. Ingeval van enige welkdanige wanprestatie van de kant van de klant, inclusief wanbetaling (niet- of niet-tijdige betaling), is de klant van rechtswege en zonder inmorastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % gerekend op de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van 50 Eur. en een maximum van 2975 Eur.

15. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling door ons ontbonden worden, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe door middel van een aangetekend schrijven van onzentwege zal daartoe volstaan.

16. Het trekken van wisselbrieven betekent geen schuld-vernieuwing. Dit impliceert dat, onafgezien de wisselverrichting, onderhavige verkoopsvoorwaarden integraal en volledig van kracht blijven. Wisselbrieven worden door ons aanvaard mits ze zijn geaccepteerd door de betrokkene en geavaliseerd door een derde, solvent persoon, ingeval de betrokkene geen fysische doch een rechtspersoon is. De vervaldag op de dito wisselbrieven zal nooit langer zijn dan 90 dagen. In elk geval zal de koper de verdisconteringkosten, welke hem door ons afzonderlijk zullen worden aangerekend, te zijnen laste moeten nemen.

17. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Brugge of, naar onze keuze, de rechtbanken van de woonplaats van de klant, alleen bevoegd. In elk geval zal de klant bij betwisting, ons moeten dagvaarden voor de rechtbanken te Brugge.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)